دوره کمک لوله کش گاز خانگی

:موسسه آموزشی تجهیزبنا برگزار میکند 

دوره آموزش کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری (درجه 2)

با ارائه مدرک بین المللی مهارت از سازمان  فنی حرفه ای 

سرفصلهای آموزشی دوره 

دوره آموزش لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 2
با ارائه گواهینامه مهارت فنی حرفه ای
شامل :
آشنایی با لوله ها و اتصالات در لوله کشی گاز
آشنایی با اصول لوله کشی گاز خانگی

دوره لوله کشی گاز خانگی و تجاری در رشت

اصول نقشه خوانی در گازکشی ساختمان اصول سایزینگ لوله های گاز
اصول جوشکاری لوله های گاز
آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزبنا
تلفن ثبت نام :01333239666

@tajhizbana
www.tajhizbana91.ir